مهدی فضل زاده دویل

مربی گروه بهداشت محیط

اطلاعات تماس پست الکترونیک: m.fazlzadeh@arums.ac.ir
تلفن:
آدرس:
رتبه علمی مربی
محل خدمت دانشگاه علوم پزشکی اردبیل